Hyzmatlar


Biziň hyzmatlarymyz biznes-prosesleriň optimizasiýasyna, töwekgellikleri çaklamak we dolandyrmak gurallarynyň gowulandyrmagyna, biznesiň aýdyňlygynyň ösdürilmegine we netijede müşderiniň biznese bolan ynamynyň ýokarlandyrmagyna gönükdirilendir.

Biziň kompaniýamyz Siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz boljakdygyna ynanýarys. Siz  ähli meseleler boýunça biz bilen +993 12 227606 telefon belgisi boýunça ýa-da contact@bakertilly.tm elektron poçta boýunça baglanyşyp bilersiňiz.

Audit

Auditorçylyk barlagy maliýe hasabatlarda umumylykda alnanda düýpli ýalňyşlyklaryň ýoklugyna esaslandyrylan ynamy bermeklige gönükdirilendir. Auditiň ýokary hilde geçirilmegi maliýe hasabatlylygyň ulanyjylarynyň telekeçilik töwekgelligini peseltmäge gönükdirilendir.

Mundan beýlesini okaň

Korporatiw hyzmatlar

Bazarda kompaniýanyň bahasy we onuň maýa goýum özüne çekijiligini ýokarlandyrmak mümkinçiligi bilen bagly giň göwrümdäki maslahat bermek hyzmatlary.

Mundan beýlesini okaň

Autsorsiňg

Müşderi bolup durýan kompaniýalaryň işiüçinileritutulmaýan, emmaolaryň hereketedişibilengös-önibaglybolanaýratynbiznes-proseslerigoldamakboýunçahyzmatlar.

Mundan beýlesini okaň

Salgyt boýunça maslahat bermek

Salgyt kanunçylygy hukugyň has yzygiderli üýtgäp durýan pudagy bolup galýar. Biziň hünärmenlerimiz salgyt kanunçylygynyň kadalaryny ulanmak boýunça ýokary hilli maslahatlary bermek arkaly biznesi alyp barmaklygyň töwekgelliklerini peseltmäge ýardam bererler.

Mundan beýlesini okaň