Audit


Guramanyň maliýe hasabatlarynyň ýagdaýynyň garaşsyz barlagy, onuň maksady hasabatlaryň görkezijileriniň hakykylygyny we olaryň taýýarlanyşynyň dogrulygyny kesgitlemek, şeýle hem olaryň maliýe hasabatlylygyň belli bir baş ýörelgeleýin esasyna: hereket edýän kanunçylyga, halkara standartlaryna we ş.m. laýyk gelmegi bolup durýar. Auditorçylyk barlagy maliýe hasabatlarda umumylykda alnanda düýpli ýalňyşlyklaryň ýoklugyna esaslandyrylan ynamy bermeklige gönükdirilendir. Auditiň ýokary hilde geçirilmegi maliýe hasabatlylygyň ulanyjylarynyň telekeçilik töwekgelligini peseltmäge gönükdirilendir.

« yza Biziň hyzmatlarymyz

Audit we maliýe maglumatlary gözden geçirmesi

Maliýe hasabatlylygyň baş ýörelgeleýin esasyna laýyklykda maliýe hasabatlylygy boýunça auditiň hyzmatlary we maliýe hasabatlylygy gözden geçirme boýunça hyzmatlar.

Mundan beýlesini okaň

Baglanyşykly geçýän auditorçylyk hyzmatlar

Ýörite niýetlenen audit, töleg işlerini ýerine ýetirmek.

Mundan beýlesini okaň

Içerki audit

Içerki audit guramanyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen garaşsyz we obýektiw kepillikleriň  we maslahatlaryň berilmegi boýunça iş bolup durýar.

Mundan beýlesini okaň

Maliýe hasabatlylygy taýýarlamaklyk

Maglumaty taýýarlamaklyk, onda hasapçy maliýe maglumaty ýygnamak, toparlara bölmek we umumylaşdyrmak üçin auditorçylyk däl-de buhgalterçilik tejribäni ulanýar.

Mundan beýlesini okaň