Autsorsing


Müşderi-kompaniýalaryň işi üçin artykmaçlykly bolup durmaýan, ýöne olaryň  işlemesi bilen gös-göni baglanyşykly aýratyn biznes işleri goldamaklyk hyzmatlary.

Kompaniýanyň işiniň esasy ugurlarynyň arasynda:

Hasap

Buhgalterçilik hasabynyň autsorsingi

 • buhgalterçilik hasaby
 • salgyt hasaby
 • hasabatlylygy taýýarlamak we tabşyrmak
 • esasy resminamalaryň ýygymyny we taýýarlamasyny administrirleme
 • bank töleglerini administrirleme
 • hasabatlylygy IAS/IFRS, MHMS formatynda taýýarlamak
 • dolandyryş hasaby
 • hasap ulgamyny gurmawe  optimizirleme

Zähmet hakynyň hasaplamasynyň autsorsingi

 • zähmet hakynyň hasaplamasy üçin maglumaty almak
 • zähmet hakynyň hasaplamasy
 • zähmet hakynyň, şeýle hem degişli salgytlaryň we ýygymlaryň tölemeginiadministrirleme
 • hasabatlylygy taýýarlamak we tabşyrmak

Salgyt kanunçylygy berjaý etmek

Müşderiniň biznesi üçin esasy ugurly bolup durmaýan aýratyn biznes işleri biziň kompaniýamyz tarapyndan goldanmagy, öz strategiki işinde pikirini jemlemek bilen şereketlere işleme gurluşyny optimizirlemäge ýardam bermek, şeýle hem salgyt we hukuk töwekgellikleri azaltmaga, esasanam Türkmenistanyň bazaryna çykmak tapgyrynda, mümkinçilik berýär.

Biz bilen işläp Siziň:

 • ýerine ýetirilen işleriň hiline ynamyňyz bolar
 • garaşylmadyknetijelerden ätiýaçlandyrylan bolarsyňyz;
 • buhgalterçilik programmalary gurnamakda we goldamakda , zähmet haklarda, täze iş ýerleri we başga gündelik çykdajylary döretmekde tygşytlamaga mümkinçiligiňiz bolar;
 • salgyt gulluklary tarapyndan  edilýän jerimäniň töwekgelliginipeseldersiňiz
 • siziň saýlap alan wezipeleriňizi iň ýokary hünär derejede amala aşyrmakda berk ynama eýe bolarsyňyz.

« yza Biziň hyzmatlarymyz